નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ Nayra's first birthday

આજે અમારી નાયરા આજે એક વર્ષની થઇ.

તેના જન્મદિવસ ઉજવણીની યાદગીરી રુપે બે ફોટો..

નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ

~ ઉપરનો ફોટો જોઇને આજે વ્રજના પ્રથમ જન્મદિવસને પણ યાદ કર્યો. ત્યારે અમે અલગ મુડમાં જ હતા. (કેટલો ફરક છે દિવસોમાં)

~ અમે આ એક નવી સિસ્ટમ ચલાવીએ છીએ કે જન્મદિવસ કોઇપણનો હોય ઘરમાં પણ કેક તો દરેકની મનપસંદ ફ્લેવરમાં આવશે. (મતલબ કે એક જ આખી કેકના બદલે અલગ અલગ પીસ આવે ઘરમાં!)

નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ Nayra's first birthday

~ બર્થ-ડે પર કેક લાવ્યા પછી જન્મદિવસ ઉજવણીના સંપુર્ણ પશ્ચિમીકરણ તરીકે કેક કાપવાની વિધી દર્શાવતો ફોટો! (આ માત્ર વિધી જ હતી. અમે એમ તો નાયરાને સાચે કેક કાપવા ન દીધી. પછી એ તુટેલો પીસ કોણ લે?)

નાયરાની પ્રથમ જન્મદિવસ Nayra's first birthday

4 thoughts on “બગ્ગુ’s 1st Birthday!

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...