..બેટી હુઇ હૈ !

(કુદરત તરફથી મળેલ બીજી અનમોલ ભેંટ)

4 thoughts on “મુબારક હો..

તમે પણ કંઇક કહો ને...