મારા વિચારો

window with water and man in thoughts

~ વિચારો કરવા એ સારી વાત હશે, પણ મારી જેમ કંઇપણ વિચાર્યા કરવું એ સદંતર ખોટી વસ્તું છે. પણ શું કરીએ… મન ઠેકાણે ન હોય અને અંદર વિચિત્રતા ઘણી ભરેલી હોય તો આવું જ થાય. (મનને શાંત કરવા માટે યોગ કરવાની સલાહ આપવાની છુટ છે, પણ અમે એટલું જ માનીશું જેટલું અમારું મન સ્વીકારે.)

~ જો કે સાવ એવુંયે નથી કે અમે હંમેશા ખોટા વિચારો કરીએ છીએ, ક્યારેક સારા વિચાર પણ આવી જાય છે. (બંધ ઘડીયાળ પણ ૨૪ કલાકમાં બે વાર સાચો ટાઇમ બતાવે! – બસ એમ જ.)

~ આમ તો અહીયાં એવા બધા વિચારોનું સળંગ લિસ્ટ બનાવવાનો વિચાર હતો. પછી થયું કે બધા વિચારો એકવાર જે-તે અપડેટ્સમાં નોંધ્યા પછી અહીયાં ફરી લખવા માટે આવવું પડશે અને એ મારા જેવા આળસુન પીર ને ફાવશે નહી…

..તો નક્કી એ કરું છું કે જ્યારે નવા વિચાર હોય ત્યારે આ પેજ ને ત્યાં લીંકઅપ કરીશ. જેથી પોસ્ટની નીચે જાતે જ લિસ્ટ બન્યા રાખે. (હા, સ્માર્ટનેસ તો એકસ્ટ્રા ભરેલી પડી છે અંદર..)

મારા વિચારો

*હેડર ક્રેડીટઃ Mr. Sandis Helvigs 🙏

Posted in અવર્ગીકૃત