નાયરા

~ ટીનટીનના ફોટો વખતે વિચાર હતો કે અલગથી નાયરા ના ફોટોની પોસ્ટ પણ બનાવવામાં આવે.. (એમ તો હું ઘણાં વિચાર કરતો જ રહો છું.)

~ નામ પાડવા એ અમારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને એ જ કહથી અમે અમને ગમતી વ્યક્તિઓને નામથી વધુ ઉપનામથી ઓળખવું પસંદ કરીએ છીએ. (આ નામ પ્રથમ વખત અહીં નોંધવામાં આવી રહ્યું છે એટલે જણાવી દઉ કે આજે મારી ઢીંગલીની વાત છે.)

~ બસ તો આજે એ જ..

 

નાયરા
નાયરા

*બગલી = બગલાનું (Stork) સ્ત્રીલિંગ…

One thought on “[170912] Photo: બગલી

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...