. . . ખરીદવામાં આવ્યો! અને એ પણ ઘોર અંધારી કાળી ચૌદસ ના દિવસે! (હજુ સુધી સલામત છે!)

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...