..બેટી હુઇ હૈ !

(કુદરત તરફથી મળેલ બીજી અનમોલ ભેંટ)

6 thoughts on “મુબારક હો..

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...