પચી

ચમચી અને પચ્ચી

~ પચી બોલે તો… ચમચી. ચમચી નો ફોટો

~ બગ્ગુ ચમચી ને પચી કહે છે અને ગમે એટલું સુધારીને બોલાવો તો પણ એ પચી જ કહેશે. 😇

~ વ્રજ શરૂઆતમાં તેને મંચી કહેતો!

~ વ્રજ વખતે આવા શબ્દોનું લિસ્ટ બનાવવાનો વિચાર કર્યો હતો પણ આળસમાં ચુકી જવાયું. આજે તો એ સમયના ઘણાં શબ્દો ભુલાઇ ગયા છે.

~ હવે, નાયરાએ મોકો આપ્યો છે તો તેના એવા બધા શબ્દોનું લિસ્ટ બનાવવાનું ફરીવાર વિચારું છું. (ભવિષ્યમાં આ બધા શબ્દો પણ ભુલાઇ જશે એ નક્કી છે.)

~ જ્યારે બોલવાનું શરૂ કરે ત્યારે દરેક બાળકના ઉચ્ચાર ખાસ હોય છે. જો કે બીજાને રસ ન હોય પણ મા-બાપ માટે તે ભાષા સૌથી ઉત્તમ હોય છે જેમાં બાળક વસ્તુઓને તેના કાલા-ઘેલા નામથી ઓળખતા શીખે.

ચમચી અને પચ્ચી