એપ્રિલ’૧૩ : અપડેટ્સ-૨

. . .

– આખરે બ્લડ-યુરીન-એક્સરે-સોનોગ્રાફી વગેરે વગેરે રીપોર્ટ આવી ગયા! ડૉકટરે દરેક ટેસ્ટના રિપોર્ટને ગંભીરતાથી ચકાસ્યા અને પછી વધુ ગંભીર બન્યા! (રિપોર્ટ જોયા બાદ ડૉક્ટરનો બદલાયેલો ચહેરો અને મને બહાર મોકલીને પપ્પા સાથે ‘વધુ વાત’ કરવી – આ બંને ઘટનાથી મને પણ ખ્યાલ આવી ગયો કે રિપોર્ટમાં કંઇક સીરીયસ મેટર છુપાયેલી લાગે છે! 🙂 )

– જો કે પછી તો મેં બધુ જાણી જ લીધું કે આખરે હકિકત શું છે. (યાર, મને તો મારી બિમારીનો ખ્યાલ હોવો જોઇએ ને!) ડૉક્ટરને એમ હતું કે હું સાંભળીને ગભરાઇ જઇશ એટલે મને બહાર મોકલી દીધો હતો.

Read more