માર્ચ 6, 2011 બગીચાનો માળી 1Comment

હેલ્લો મિત્રો,

કેમ છો !!!! લગભગ બધા મજ્જા જ કરતા હશો.

આ તો બ્લોગ શરું કર્યો તો તરત થોડું કંઇ સુઝવાનું ? પણ.. કંઇક તો લખવુ પડે એ નિયમના આધારે આ પોસ્ટથી શુભ શરુઆત કરું છું.

મારા અનુભવનો બગીચો તો હવે ખીલશે… તમે જોતા રહેજો..

અને હા, માત્ર દુ…ર થી જોતા રહેવાની જરુર નથી, કયારેક માણવા પણ પધારજો…

ભલે ત્યારે.. આવજો.

આપનો આભારી એવો હું, બગીચાનો માળી..