. . .

– અપડેટ્સમાં તો એવું છે કે,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

આજે પહેલી એપ્રિલ છે !  🙂 – 😆 – 😀 – 😳 – 😮 – 🙄 – 😎

  • હેપ્પી એપ્રિલ-ફુલ ડે!

. . .

One thought on “એપ્રિલ’૧૩ : અપડેટ્સ

બોલો, શું કહેવું છે તમારે...