ફેબ્રુવારી 8, 2012 બગીચાનો માળી 7Comment

. . .

આજની વણમાંગી સલાહ..

. .

” જીવનમાં જેટલા સલાહકારો ઓછા રાખશો એટલા જલ્દી આગળ વધશો. “

. .

.

– “અલ્પજ્ઞાની બાબા બગીચાનંદની વણમાંગી સલાહ” માંથી..

. . .

7 thoughts on “વણમાંગી સલાહ…

  1. નમસ્તે હજુસુધી મે લાબુ વાચયુ નથી. પણ ફિલસુફી ની પૄસતાવના સારી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.

તમે પણ કંઇક કહો ને...