ઓક્ટોબર 13, 2011 બગીચાનો માળી 0Comment

. . .

– સુપ્રભાત દોસ્તો !!!

– આમ તો મારા બગીચાની નિયમિત મુલાકાત લેતા લોકોને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે એક નવું પેજ બન્યું છે. પ્રહેલા તે બધી માહિતીને અહી પોસ્ટ તરીકે જ મુકવાનો વિચાર હતો પણ સમય વિત્યે તે પોસ્ટ ખોવાઇ જાય તેવું પણ બને એટલે તેને કાયમી જાળવી રાખવા ” લખો ગુજરાતીમાં ! ” પેજ તરીકે મુકવામાં આવી છે.

– ” લખો ગુજરાતીમાં ! ” – જે લોકો કોમ્પ્યુટર તથા ઇંટરનેટ માં ગુજરાતી ભાષામાં લખવા ઇચ્છે છે તેમની માટે યોગ્ય વિકલ્પ આપવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ છે.

– આ પેજ ઉમેરતાં એક નાનકડો લોચો થયો બોલો… આખરે તે પેજ એક જ લાઇનમાં સરળતાથી દેખાય તે માટે એક સુધારો કરવો પડયો. પહેલા ” બગીચાના વૃક્ષો અને છોડવાઓ ની યાદી ” નામનું પેજ હવે ” વૃક્ષો અને છોડવાઓ ની યાદી ” તરીકે ઓળખાશે.

– આ પોસ્ટને તે પેજ (લખો ગુજરાતીમાં !) ની જાહેરાત રૂપે મુકવામાં આવી છે. 🙂

. .

” લખો ગુજરાતીમાં ! ” પેજની મુલાકાત લેવા માટે…
http://marobagicho.wordpress.com/lakho-gujarati-ma/

 . . .

તમે પણ કંઇક કહો ને...