ડિસેમ્બર 1, 2011 બગીચાનો માળી 15Comment

. . .

-: આજે મેળવેલું નકામું જ્ઞાન :-

.

– છોકરીઓ ના ‘ટુ-વ્હિલર’ માં સાઇડ મિરર (કાચ) એ વણજોઇતી અને વધારાની ચીજ હોય છે !!!

.

( અલ્પ-જ્ઞાની સંત “શ્રી બગીચાવાળા સ્વામી” ના સ્વ-અનુભવ માંથી…)

. . .

15 thoughts on “આજે મેળવેલું નકામુ જ્ઞાન

    1. સાહેબ, ન અથડાયા એ જ સારું છે. અથડાયા પછી મારી જે હાલત થાય તે તો જાણે સમજ્યા પણ તેને કંઇક થયું હોત તો……..?????!!!!!

     (તમને ખબર તો હશે જ કે અકસ્માતમાં છોકરીઓ ના ‘ભાઇ’ બનવા ઘણાં તૈયાર હોય છે…. આવા તક’સાધુ ભાઇઓથી ભગવાન બચાવે… )

 1. સાક્ષરભાઈએ કહ્યું તેમ, અમુક છોકરીઓ માટે ઊતર્યા પછી મેકઅપ ચેક કરવા માટે એ અરીસાનો ઉપયોગ કરતી હોય છે પણ અમુક અને ઉપર પોસ્ટમાં વર્ણવી છે તેવી છોકરીઓ તો ચાલુ વાહને મેકઅપ ચેક કરવા માટે અરીસાની ગોઠવણ પોતાનું મોઢું પોતાને દેખાત તેવી રીતે જ કરેલી હોય છે, પછી તમારું વાહન તેમને ક્યાંથી દેખાય?

 2. શ્રી દર્શીતભાઈ,

  લ્યો અકસ્માત થતો રહી ગયો..હવે સર્વ જ્ઞાન સ્વામી બનશો તો

  આ બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઇ જશે. અમારા અમેરિકામાં એક સિગ્નલ

  લાઈટે મેકઉપ કરે પછી જો આગળની લાઈટ લાલ હોય તો પછી ફરી

  કુચડો ફેરવવા વળગે…

 3. હં..મ્‌..મ્‌..મ્‌ !!!
  હવે મારી એક મફત સલાહ 🙂
  થોડા દહાડા છોકરીઓના વાહનની આગળ-પાછળ ના રહેશો ! ખાસ તો આ લેખ જેમણે વાંચ્યો હોય તેવી !!
  (આને ધમકી ના સમજવી !)

તમે પણ કંઇક કહો ને...